دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
معرفی

مشخصات فردی

نام : احمد   خلیقی

پست الکترونیکی : a-khalighi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه باغبانی

احمد خلیقی

محل خدمت:   دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

^